Yintoni Isifaniso?Yeyiphi Imovie Ukubona?
 

Yintoni Isifaniso?

Yintoni Isifaniso?

Ukuba ufunda, okanye unomdla nje kwigrama yesiNgesi, usenokuba uvile ngolwakhiwo olwaziwa ngokuba sisifaniso. Izifaniso zisetyenziswa xa kuthelekiswa izinto ezimbini ezinokubonakala zingenanto yakwenza nenye kodwa zineempawu ezifanayo. Kwabanye abantu, izifaniso zinokudideka, ngakumbi ukuba azizozithethi zesiNgesi okanye zifunda nje imigaqo yegrama. Izifaniso zithandwa kakhulu kulwimi lwesiNgesi, nto leyo eyenza ukuba kubalulekile ukuzazi xa udibana nazo.athetha ukuthini amanani 888

Indlela Yokuqondwa Isifaniso

Ngokufanayo

Isifaniso luthelekiso lwezinto ezimbini ezahlukeneyo kusetyenziswa amagama aqhagamshelayo afana no-'thanda' okanye 'njenga-.' Ngamathub’ athile usenokubona ‘kunokuba,’ ‘kanjalo,’ okanye isenzi esibonisa ukufana. Izifaniso zidla ngokusetyenziswa kwimibongo, kodwa zinokuvela naphi na kuncwadi, kwimidlalo yeqonga, kwiimuvi, nakubomi benene. Ukuba uva umntu esithi, 'Nguye njengoko yomelele njengoko inkunzi yenkomo,' uyazi ukuba basebenzisa isifaniso.ipopba / Getty Imifanekiso

Izifaniso Ayizozafobe

Ibhinqa eliselula lingqengqe esofeni lifunda

Enye into eyakhiwe kulwimi lwesiNgesi sisikweko, esifana kakhulu nesifaniso. Kodwa ngokungafaniyo nesifaniso, ayisebenzisi amagama aqhagamshelanisayo ukwenza uthelekiso. Endaweni yoko, yenza intetho, kwaye kuxhomekeke kuwe ukuba uqikelele intsingiselo. Kunokuba uthi 'Unamandla njengenkunzi yenkomo,' isafobe sinokuthi 'Yinkunzi yenkomo.' Kuxhomekeke kuwe ukuba isithethi okanye umbhali uthelekisa iimpawu zenkunzi yenkomo kunye nomntu wokwenene ababhekisa kuye.Imizekelo Yezifaniso

Inkwenkwe isenza imisebenzi yasekhaya UCatherine Delahaye / Getty Imifanekiso

Eyona ndlela ingcono yokuqonda izifaniso kukubona okanye ukuva xa zisetyenziswa. Usenokuba sele usebenzisa izifaniso kwintetho yemihla ngemihla, kwaye awuzange uyiqonde.

Imizekelo:

 • Wemka okokudubula.
 • Wabaleka okomvundla.
 • Wayebhidekile okwenkunzi yenkomo ekwigunjana laseTshayina.
 • Ubomi bufana nebhokisi yeetshokolethi.
 • Umhle ngathi yidaisy.
 • Unesisa njenge ballerina.
 • Waqhuba njengoMario Andretti ukuya apho.
 • Ukrelekrele njengesabhokhwe.
 • Ubukhali okwetekeni.

Izifaniso zithelekiswa nezafobe

Umfazi omhle osika iintyatyambo emva kwendlu

Izifaniso kulula ukuziqonda xa uzithelekisa nezafobe. Makhe sijonge ukuba ngalinye livela njani linamagama afanayo:

Ebengathi yinyamakazi ezibaneni. -- IsifanisoWayeyinyamakazi ezibaneni. -- Isafobe

Wayekrelekrele okwesabhokhwe. -- Isifaniso

Wayekrelekrele. -- Isafobe

Uthando lwam lufana nerozi ebomvu, ebomvu. -- Isifaniso

Uthando lwam lubomvu. -- Isafobe

Unelizwi elifana nelengelosi. -- Isifaniso

Uyingelosi. -- Isafobe

Izifaniso kuNcwadi

Izifaniso kuncwadi

duncan1890 / Getty Imifanekiso

Kukho izifaniso ezidumileyo kuncwadi. Ezi ziquka 'iRed, Red Rose,' nguRobert Burns:

indlela yokulahla i-chipmunks ngobuntu

Owam uLuve ufana nerozi ebomvu, ebomvu Esandul' ukuntshula ngoJuni; Owu Luve wam ufana nomculo odlalwa kamnandi

UWilliam Shakespeare usebenzisa izifaniso kunye nezikweko rhoqo kwizivakalisi ezifanayo, kodwa nantsi ukusetyenziswa okucacileyo kwesifaniso Umlinganiselo womlinganiselo :

Ngoku, njengootata abathandekayo, Bebophe amasebe asongelayo e-birch, Kuphela ukuba banamathele emehlweni abantwana babo Ngenxa yokwesaba, kungekhona ukusebenzisa,

Izifaniso kwiNkcubeko yePop

IBHOKISI YEETHOKOLETHI ENYE ENGEKHOYO

Inkcubeko yePop igcwele izifaniso. Jonga oku kulandelayo:

Kwingoma kaMadonna, Njengomthandazo , usebenzisa izifaniso ezininzi ukuhambisa umyalezo wakhe onje ngale migca:

Ndiyaliva ilizwi lakho Lingu njengaye ingelosi iyancwina andina choice ndiyaliva ilizwi lakho Feels njengaye ibhabha

Kwimuvi umhlali washlathini , Intetho ayithandayo kaForrest yile:

Ubomi bunjalo njengaye ibhokisi yeetshokolethi; soze wazi ukuba uyakufumana ntoni na.

Ingoma kaBob Dylan, Njengelitye eliqengqelekayo, izele zizifaniso:

zinyani

Kuvakala njani ukungabi nakhaya Njengo into engaziwayo ngokupheleleyo Njengo Ilitye eliqengqayo?

UDuran, ingoma edumileyo kaDuran, Ndilambe njengeNgcuka, iqulethe izifaniso kwisihloko sayo nakwindlela echaza ngayo amagama.

Umlomo uphila ngejusi njengaye iwayini Kwaye ndilambile njengaye ingcuka

Iingoma Ezisebenzisa Izifaniso

Izifaniso kumculo

UDaniel Knighton / Getty Images

Izifaniso zixhaphakile kwiingoma zale mihla. Iingoma ezinezifaniso ziquka:

 • Njengentombi enyulu--Madonna
 • Umzimba Njengendlela Engasemva --Sam Hunt
 • NjengoMlilo nje--Pinki
 • Ugodola njengoMkhenkce -- Umphambukeli
 • Unuka njengoMoya Omtsha -- Nirvana
 • NjengeNkanyamba -- uNeil Young
 • Liwa ufana nenkanyamba -- ooNomadudwane
 • Ndoda! Ndiziva Njengomfazi! -- Shania Twain

I-Etymology yeZifaniso

I-etymology yeSimiles

Igama elithi, 'simile,' livela kwigama lesiLatini, efanayo, oko kukuthi ' ezifanayo, ezifana, ezifana, uthelekiso, okanye uhlobo olufanayo. Igama langena kulwimi lwesiNgesi ngasekupheleni kwenkulungwane ye-14 ukusuka kwisiLatini. IsiNgesi sasinezifaniso ngaphambi koko, kodwa de kwangeniswa igama lesiLatini esiNgesini, abantu babengazi ukuba bathini na.

aga7ta / Getty Imifanekiso

Izifaniso eziqhelekileyo

oku kukufutshane kwelulwane leziqhamo

Izifaniso ezininzi ezahlukeneyo zixhaphakile kulwimi lwesiNgesi. Usenokuba usebenzisa ezininzi zazo ngaphandle kokuqonda ukuba usebenzisa izifaniso eziqhelekileyo. Nazi ezinye ezimbalwa onokuzisebenzisa:

 • Uphambene njengomthiyi
 • Ndonwabile njenge lark
 • Imfama njengelulwane
 • Ukrelekrele njengesabhokhwe
 • Ihlwempu njengempuku yecawa
 • Uxakekile njengomntu ophethe iphepha oxhobileyo
 • Ibukhali njengetekeni

Izifaniso zaMandulo

Izifaniso ezindala

Siyazi ukuba izifaniso lulwakhiwo lolwimi lwamandulo. Ubuncinci singakwazi ukulandelela izifaniso emva ku-Aristotle owathi izifaniso kukudibanisa ingcamango engabonakaliyo kunye nento ephathekayo. Loo nto yenza ingqiqo epheleleyo xa uthetha ngothando ibe ibomvu, rose ebomvu, okanye ukuba smart njenge isabhokhwe. Kakade ke, ukususela ngoko izifaniso ziye zakhula zaba ngaphezu kokuthelekisa izinto ezifana namazwi nemithandazo okanye indlala neengcuka.

i-lefty / Getty Images